QUARZO (쿼조)

Size (mm) Thickness Finish Pattern

추가 정보

size(상세페이지-1)

1620×3240

thickness(상세페이지-1)

12T

finish(상세페이지-1)

Matt

pattern(상세페이지-1)

Bookmatch

size(상세페이지-2)

1600×3200

thickness(상세페이지-2)

6.5T

finish(상세페이지-2)

Matt

pattern(상세페이지-2)

1

*랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 지정이 불가합니다.

*본 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

Applications

Available Faces​

Size (mm) Thickness Finish Pattern

추가 정보

size(상세페이지-1)

1620×3240

thickness(상세페이지-1)

12T

finish(상세페이지-1)

Matt

pattern(상세페이지-1)

Bookmatch

size(상세페이지-2)

1600×3200

thickness(상세페이지-2)

6.5T

finish(상세페이지-2)

Matt

pattern(상세페이지-2)

1

Size (mm) Thickness Finish Pattern

추가 정보

size(상세페이지-1)

1620×3240

thickness(상세페이지-1)

12T

finish(상세페이지-1)

Matt

pattern(상세페이지-1)

Bookmatch

size(상세페이지-2)

1600×3200

thickness(상세페이지-2)

6.5T

finish(상세페이지-2)

Matt

pattern(상세페이지-2)

1

Size (mm) Thickness Finish Pattern

추가 정보

size(상세페이지-1)

1620×3240

thickness(상세페이지-1)

12T

finish(상세페이지-1)

Matt

pattern(상세페이지-1)

Bookmatch

size(상세페이지-2)

1600×3200

thickness(상세페이지-2)

6.5T

finish(상세페이지-2)

Matt

pattern(상세페이지-2)

1

Size (mm) Thickness Finish Pattern

추가 정보

size(상세페이지-1)

1620×3240

thickness(상세페이지-1)

12T

finish(상세페이지-1)

Matt

pattern(상세페이지-1)

Bookmatch

size(상세페이지-2)

1600×3200

thickness(상세페이지-2)

6.5T

finish(상세페이지-2)

Matt

pattern(상세페이지-2)

1

Size (mm) Thickness Finish Pattern

추가 정보

size(상세페이지-1)

1620×3240

thickness(상세페이지-1)

12T

finish(상세페이지-1)

Matt

pattern(상세페이지-1)

Bookmatch

size(상세페이지-2)

1600×3200

thickness(상세페이지-2)

6.5T

finish(상세페이지-2)

Matt

pattern(상세페이지-2)

1

Size (mm) Thickness Finish Pattern

추가 정보

size(상세페이지-1)

1620×3240

thickness(상세페이지-1)

12T

finish(상세페이지-1)

Matt

pattern(상세페이지-1)

Bookmatch

size(상세페이지-2)

1600×3200

thickness(상세페이지-2)

6.5T

finish(상세페이지-2)

Matt

pattern(상세페이지-2)

1