GALLEN GRAY (갤랑 그레이C)

Size (mm) Thickness Finish Pattern

추가 정보

size(상세페이지-1)

1200×2800

thickness(상세페이지-1)

6T

finish(상세페이지-1)

Matt

pattern(상세페이지-1)

3

*랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 지정이 불가합니다.

*본 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

Applications

Available Faces​

Size (mm) Thickness Finish Pattern

추가 정보

size(상세페이지-1)

1200×2800

thickness(상세페이지-1)

6T

finish(상세페이지-1)

Matt

pattern(상세페이지-1)

3

Size (mm) Thickness Finish Pattern

추가 정보

size(상세페이지-1)

1200×2800

thickness(상세페이지-1)

6T

finish(상세페이지-1)

Matt

pattern(상세페이지-1)

3

Size (mm) Thickness Finish Pattern

추가 정보

size(상세페이지-1)

1200×2800

thickness(상세페이지-1)

6T

finish(상세페이지-1)

Matt

pattern(상세페이지-1)

3

Size (mm) Thickness Finish Pattern

추가 정보

size(상세페이지-1)

1200×2800

thickness(상세페이지-1)

6T

finish(상세페이지-1)

Matt

pattern(상세페이지-1)

3

Size (mm) Thickness Finish Pattern

추가 정보

size(상세페이지-1)

1200×2800

thickness(상세페이지-1)

6T

finish(상세페이지-1)

Matt

pattern(상세페이지-1)

3

Size (mm) Thickness Finish Pattern

추가 정보

size(상세페이지-1)

1200×2800

thickness(상세페이지-1)

6T

finish(상세페이지-1)

Matt

pattern(상세페이지-1)

3

갤랑그레이